Mieszkanie dla Młodych

Preferencyjne kredyty mieszkaniowe dla młodych

„Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program, skierowany dla małżeństw, rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz  singli , którzy nie mają ukończone 35 lat. Program opiera się na uzyskaniu środków budżetu państwa, w formie wsparcia finansowego na dofinansowaniu wkładu własnego nawet do 20%.Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie nowego mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Osoby w wieku do 35 lat
 • Do 110 m2
 • Dofinansowaniu wkładu własnego nawet do 20%
            Cel:

 • zakup mieszkania lub domu
 • dofinansowaniu wkładu własnego
            Twoja korzyśc:

 • Bezpłatne doradztwo
 • skorzystania z ofert specjalnych
 • Idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiego kredytu
 • Dowiesz się, jakie oferty mają poszczególne banki
 • Wybierzesz ofertę najkorzystniejszą dla siebie


Skontaktuj się z nami
– dowiedz się więcej!

Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

Osoby w wieku do 35 lat, które nabywają pierwsze nowy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

Osoba, która do dnia nabycia mieszkania nie była:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania),
 • z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

 

Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

 

Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

 • w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
 • w złotówkach,
 • na okres co najmniej 15 lat,
 • na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:

 • 10 % – dla rodzin bez dzieci
 • 15% – dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem

z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań:

 • średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku tych miast,
 • średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku tych gmin,
 • średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.